FISIOTERÀPIA PER AL DOLOR MISCULAR I ARTICULAR

Dolors Articulars i musculars

Els dolors musculars i articulars són comuns el llarg de la vida de les persones. Si bé, en la majoria dels casos no són greus, si que resulten molestos i poden dificultar la nostres activitats de la vida diaria. Aquest tipus de dolors són una de les causes per les que es consulta més a un fisioterapeuta. L’abordatge des de la fisioterapia com a tractament, garanteix uns bons resultats en la majoria dels casos.

Embenats funcionals i neuromuscular

En el camp de la fisioteràpia l’embenat funcional i neuromuscular ha tingut una forta evolució. El concepte de mobilitat funcional ha permes desenvolupar una eina com és el “Tape” i que permet tractar les lesions musculesqueletiques amb eficacia, eficiencia i efectivitat amb l’objectiu de protegir i estabilitzar garantint la funcionalitat. La immobilització i repòs absolut és exclusiu d’aquelles situacions que ho requereixin de forma imprescindible.

Massatge terapèutic

El massatge és una de les tècnica més utilitzada per el fisioterapeuta. Existeixen diferents tipus i tècniques de massatge, però totes elles van encaminades a millorar l’estat de salut i benestar de les persones. Els efectes del massatge són molt variats depenen de la finalitat amb la que s’apliqui. oferim massatge esportiu, relaxant, descontracturant, drenatge, terapèutic, circulatori, drenatge… El massatge ha d’estar recomanat per un professional diplomat en fisioteràpia.

Tornar al catàleg de Serveis